Disclaimer

Door de op deze site geboden informatie te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken voor het doen van een aanvraag van financiële diensten verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.

Inhoud website

Finvisie heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze site en daarbij gebruikgemaakt van bronnen die zij betrouwbaar acht. Finvisie garandeert niet dat deze site altijd foutloos of ononderbroken functioneert dan wel dat de inhoud te allen tijde juist, volledig en actueel is. De inhoud en werking van deze site kan derhalve zonder nadere aankondiging door Finvisie worden gewijzigd. Finvisie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Finvisie behoudt zich het recht voor om de inhoud en de werking van de website naar eigen inzicht te wijzigen. Zij aanvaardt hiervoor derhalve geen enkele aansprakelijkheid.


Informatie website

Aan de op deze site geboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en deze kan nimmer worden aangemerkt als een aanbod. Rechten kunnen uitsluitend worden ontleend aan een door Finvisie uitgebrachte schriftelijke offerte met inachtneming van de daarin gestelde voorwaarden en geldigheidsduur.

De geboden informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van, en kan niet worden aangemerkt als deskundig persoonlijk advies. Indien u zonder verificatie of gericht advies van onze medewerkers van de geboden informatie gebruikmaakt en een offerte aanvraagt, doet u dit geheel voor eigen rekening en risico.

Verwijzingen naar sites die niet door Finvisie worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Finvisie uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Finvisie worden onderhouden wordt afgewezen.

Alle webpagina's op deze site zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin kunnen er zich onjuistheden of onvolkomenheden voordoen.

Finvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van feitelijke onjuistheden of onvolkomenheden in de aangeboden informatie danwel het gevolg is van het gebruik of de onmogelijkheid van gebruik van de aangeboden informatie. Hieronder valt uitdrukkelijk ook de informatie en de onjuistheden of onvolkomenheden daarin, die afkomstig is van derden en die op de site van Finvisie wordt gepubliceerd.


Functioneren website

Finvisie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. De op de website van Finvisie uitgevoerde berekeningen zijn, hoewel met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, indicatief en daaraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Hoewel Finvisie alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Finvisie niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Finvisie aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van (technische) storingen waardoor de website op enig moment of voor een gegeven periode niet of niet volledig beschikbaar is.


Auteursrechten

Finvisie, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op deze site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Finvisie-site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Finvisie de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Finvisie treedt op indien daarop inbreuk wordt gemaakt.


Toepassingsgebied

De activiteiten van Finvisie richten zich uitsluitend op Nederland. Op deze site en de via deze site uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken stemt u in met de hierboven beschreven voorwaarden en beperkingen.

Print deze paginaLinksDienstenwijzerDienstverleningsdocumentDisclaimerPrivacyContactSitemap